Start Regulamin serwisu
Regulamin korzystania z serwisu www.briardbeauceronklub.pl

Serwis jest dostępny dla wszystkich hodowców, właścicieli B&B, miłośników rasy.
 
Klub B&B  zastrzega, że stosowany w Portalu

 • układ i kompozycja stron,
 • nawigacja
 • elementy graficzne
 • interaktywne aplikacje
 • fotografie, teksty i materiały audio i wideo - nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników

stanowią własność  Klubu B&B i są prawnie chronione.

 
Klub ma prawo do :

 • zmniejszenia lub powiększenia zdjęć,
 • do redagowania i skracania tekstów
 • w przypadku plików wideo - do obróbki dźwięku lub/i obrazu bądź innej obróbki cyfrowej, celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu.

Klub nie zwraca nadesłanych, wcześniej nie zamówionych materiałów.

Jeżeli wyrażacie Państwo chęć linkowania strony Klubu proszę wystąpić o zgodę do Klubu B&B, poprzez wysłanie wiadomości do: kontakt
Zastrzegamy sobie jednak, prawo do wycofania naszej zgody na zamieszczenie linku do strony w dowolnym momencie.

Absolutnie i pod żadnym warunkiem NIE WYRAŻAMY ZGODY na linkowanie do stron serwisu przez osoby sprzedające szczenięta bez rodowodu lub reklamujące krycia bez rodowodu !!!

NIE WYRAŻAMY ZGODY na umieszczanie tej strony ani jej dowolnego fragmentu jako integralnej części czyjeś strony internetowej, na otwieranie jej jako części innej strony, wewnątrz innej strony, na wykorzystywanie jej części, na jakiekolwiek zmiany (również graficzne) i wszelkie inne sposoby naruszania praw autorskich.

Podobnie jak większość portali internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników w tym ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją  portalu, jak również w celach statystycznych. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 
Administrator strony stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników. Aktualną informację na temat stosowanych przez Operatora zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności Użytkowników można uzyskać klikając na  Polityka Prywatności
 
Możliwość rejestracji i posiadania konta mają członkowie Klubu z aktualnie opłaconą składką.
Zarejestrowany Użytkownik ma prawo nieograniczonego korzystania z danych zawartych w serwisie, ale nie ich kopiowania bez zgody Administratora. 
 

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość :

 • posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,
 • zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/ itp. za pomocą opcji Profil,
 • przeglądania zdjęć,  
 • wysyłania wiadomości prywatnych
 • dodawania komentarzy w części serwisu – ‘dla zalogowanych’
 • brania udziałów w konkursach / rankingach itp.

Zarejestrowany użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do Administratora kontakt

 • Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu w części dla zarejestrowanych.
 • Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłaszanej relacji, (tekstów, zdjęć, filmów wideo).
 • Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie relacji oraz materiałów z nią związanych nie przysługuje mu wynagrodzenie.
 •  Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

Użytkownikowi niedozwolone jest:

 • używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
 • obrażanie innych osób,
 • promowania innych stron internetowych,
 • promowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczych
 • umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
 • umieszczanie linków do stron pornograficznych
 • łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
 • wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów
 • podpisywania zdjęć treścią reklamującą jakąkolwiek działalność gospodarczą w tym własnych stron internetowych
 • umieszczania na zdjęciach znaków wodnych reklamujących jakąkolwiek działalność gospodarczą w tym własnych stron internetowych


W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Klubu B&B z tytułu naruszenia prawa: (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenia w Portalu przez Użytkownika relacji, ogłoszenia, informacji, komentarza – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Klubu B&B przed takimi roszczeniami.  Zobowiązuje się także zwolnić Klub B&B z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Klub B&B poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść wypowiedzi, komentarzy, relacji oraz ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników.
Jednak zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych materiałów (publikacji) i ich usuwania, również bez podawania przyczyny a nawet bez powiadamiania, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
 
Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:

 • Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,
 • Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników lub administratora  Klubu B&B.

Administrator ma prawo: zablokować użytkownika nie przestrzegającego regulaminu. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia. Administrator będzie usuwał z Serwisu materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 
Klub B&B  ma prawo do jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Portalu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem,


Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania strony prosimy kierować kontakt

Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie.


Regfulamin jest własnością Klubu Briarda i Beaucerona w Polsce i jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie całości lub fragmentów bez zgody Klubu zabronione.